ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ : วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

เวลา : 09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (เกรด 4-5) ส่วนสนับสนุนการปฏิบัติการ สาย 1
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นางสาววิภาภรณ์  แสงหิรัญพรศิริ
2นายประสิทธิ์  ฝูงใหญ่
3นางสาวรภัทภร  บุญยรัตน์
4นายขจรเกียรติ  คิดถูก
5นายวรพล  บวรวิวรรธน์
6นางสาวฟารีดา  ปัญญสมบูรณ์

 

 

 

 

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์