ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศูนย์ป้องกันการทุจริต
————————————————

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในศูนย์ป้องกันการทุจริต นั้น

ธนาคารขอประกาศว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ในตำแหน่งพนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์