ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอก ลูกจ้างธนาคาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร จำนวน 1 อัตรา สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่งคุณสมบัติของผู้สมัคร
 – ลูกจ้างธนาคาร ปฎิบัติหน้าที่ จัดทำราคากลาง งานก่อสร้าง ออกแบบ และ  ควบคุม งานระบบประกอบอาคาร จำนวน 1 อัตรา – คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
– อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
– มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
– สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้
– มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
ขึ้นไป
– สามารถถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลาง
โดยละเอียดได้

เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• หนังสือรับรองประสบการณ์ (การผ่านงาน)
• รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์กับธนาคาร

การเปิดรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1673, 02-202-1268

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ www.ghbank.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์