ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม  2561 นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา  และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ    : วันอังคารที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

เวลา               :   09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ    :  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11  อาคาร  2

 

ตำแหน่ง            :           พนักงานวิเคราะห์ระบบงาน (เกรด 4-8) ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
1
นายพสธร  ยิ่งเจริญรัตน์
2
นายณรงค์ชัย  วันธงชัย
3
นายศิววุฒิ  ศาลิคุปต

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ  ณ วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์