ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในศูนย์ป้องกันการทุจริต และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม  2561 นั้น

ธนาคารฯ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา  และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ        :         วันพุธที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

เวลา             :         09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ     :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ ห้องธนบดีธนกิจ  ชั้น 9  อาคาร  2

ตำแหน่ง            :           พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส (เกรด 6-8)  ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายยุทธนา  รักษาคำ
2นายศราวุฒิ  เกษแก้ว

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ  ณ วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์