ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างปฏิบัติงานในฝ่ายพิธีการสินเชื่อ นั้น

ธนาคารขอแจ้งวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตามเอกสารแนบท้าย ดังนี้

วันที่สอบ : วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
(เลื่อนจากเดิม วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

เวลาสอบ : 09.00 – 12.00 น.
(ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องพิมานมาศ ชั้น 11 อาคารจอดรถ

หัวข้อการทดสอบ : 1. ความรู้ทั่วไปของธนาคาร
2. ความรู้ทั่วไปภาษาไทย
3. ความรู้ด้านประกันอัคคีภัย
4. ความรู้ด้านประกันชีวิต
5. ความรู้ด้าน Word, Excel
6. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1. โปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3. ห้าม ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้าม นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือทาง Website ของธนาคาร
www.ghbank.co.th

คำเตือน : หากมีการทุจริตในการทดสอบ จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายชื่อบุคคลภายนอกที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
ตำแหน่ง : พนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ

ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกุล ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกุล
1 นายประวัติ อาจแก้ว
2 นายนพพร สันตธีระกุล
3 นายคชบูร ใจกล้า
4 นางสาวสุชัญญา จำนงค์ศาสตร์
5 นางสาวน้ำทิพย์ ตุ้ยสา
6 นางสาวพนิดา จันทร์จวง
7 นางสาวชนากานต์ วิเศษสิงห์
8 นายธนากร เจียกวัฒนา
9 นายคณนาถ ลัดพลี
10 นายกวินสุต วรรณศิริ
11 นางสาวมินตรา ปั้นสวย
12 นางสาวศศิมาภรณ์ สุขวงศ์
13 นายวรนาท เกล้าเกตุ
14 นางสาวปฐมา ศิริวุฒิ
15 นายอดิศักดิ์ ใชเดช
16 นางสาวสิริพร ดงหิงษ์
17 นายธัญญสิทธิ์ ธัญญะวนิชพงษ์
18 นายภัทรพล พานทอง
19 นางสาวจิรัญชญา ยิ้มระยับ
20 นายทัชชา เกรียงศักดิ์พิชิต
21 นายทัศน์พล เชยนิ่ม
22 นายวัชรพล พรหมวงษ์
23 นางสาวชิดชนก ธาระเขต
24 นางสาวชวัลญา ปิ่นทอง
25 นางสกุลรัตน์ ธัญญะคุปต์
26 นายชญานนท์ พนเจริญสวัสดิ์
27 นายวสันต์ โยแสง
28 นางสาวโสรยา กออุดม
29 นางสาววิภาภรณ์ แสงหิรัญพรศิริ
30 นางสาวผกาวรรณ ศุภชล
31 นายณัฐชนน จันทร
32 นางสาวอนงค์นาถ รสใจ
33 นางสาวสาวิตรี ท้าวเชื้อลาว
34 นายพรชัย พรพัฒนอนันต์
35 นายปฎิญญา รังสิยานนท์
36 นายพงศธร เสงี่ยมพงษ์
37 นายศุภณัฐ ศุภศิริสันต์
38 นางสาวภัททิยา สุขอนันต์
39 นางสาวธนพร พุทธิเภสัช
40 นางสาวอุไรพร มันจิตร
41 นางสาวณัฐพร อินใจ
42 นายณัฐพล อินใจ
43 นางสาวเบ็ญจพรรณ วิชา
44 นางสาวคารีน่า เปี่ยมสุวรรณ
45 นางสาวศุจินทรา จักรแก้ว
46 นางสาวอารยา ดวงแก้ว
47 นายฐีระชา ตันประสงค์
48 นายกิตติทัศน์ จิราศรีรัตน์
49 นายกิจปณัฎฐ์ รัตนสมบัติโภคิณ
50 นางสาวปิยเนตร พงษ์หิรัญ
51 นางสาวเจนจิรา เฮงเจริญ
52 นายกิรภัทร ลักษณะพริ้ม
53 นางสาวอริสรา เจียมยั่งยืน
54 นายปีติพงศ์ จันทร์ขาว
55 นางสาวณฐวรรณ พูลสมบัติ
56 นายภาณุพงศ์ จันทร์ศรี
57 นางสาวธนัญญา จินเรือง