ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง  รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

————————————————

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารความเสี่ยง นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

–  ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก –

 

ประกาศ  ณ วันที่    3   สิงหาคม   พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์