ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างธนาคารปฏิบัติงานใน
ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วันที่สอบ : วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เวลาสอบ : 09.00 น.

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องธนบดีธนกิจ ชั้น 9 อาคาร 2

ตำแหน่ง : ลูกจ้างธนาคาร

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นางสาวกุลิสรา เสียมไหม
2นายวรนาท เกล้าเกตุ
3นายวุฒิชัย เวียนสุวรรณ
4นายณรงศักดิ์ แสวงผล
5นายกิติพัฒน์ กิตยาการ

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารพิจารณาจากคุณสมบัติ
ตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์