ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานใน   ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอแจ้งวัน เวลา สถานที่ในการสอบข้อเขียน   และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตามเอกสารแนบท้าย  ดังนี้

 วันที่สอบ           :       วันอังคารที่  24  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561

เวลาสอบ                  :         09.00 – 12.00 น. (ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ              :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ห้องพิมานมาศ  ชั้น 11  อาคารจอดรถ

หัวข้อการทดสอบ         :
1. ความรู้ด้าน IT
2. ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
4. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1.โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม  ใช้เครื่องคำนวณ
4.ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน  :      วันศุกร์ที่  3  สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11   อาคาร 2  หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

คำเตือน   :     หากมีการทุจริตในการทดสอบ  จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น  ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ  ณ วันที่   18  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายชื่อบุคคลภายนอกที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
ตำแหน่ง    :    พนักงานวิเคราะห์ระบบงาน  ฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุลลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายธวัฒชัย จันทร์เทพ27นายชัยณรงค์ กิตติแสงพัฒน์
2นางสาวหัสสญา หลุยพันธ์28นางสาวศกลวรรณ ชนะไพริน
3นางสาววรัญญา สมฤทธิ์29นางสาวสุธาทิพย์ นิธิสิริพงศ์
4นางสาวฟาตีฮะห์ มะและ30นายพิพัฒน์พล สมบูรณ์บูรณะ
5นายณัฐกิตติ์ สิงห์โต31นางกุลิสรา เสียมไหม
6นายภูเทพ กลิ่นจันทร์32นางสาวนิชาภัส แกล้วกล้า
7นายศิววุฒิ ศาลิคุปต33นายชีวารักษ์ รอดเนียม
8นายชัชพล สำเริงฤทธิ์34นางสาวพัชราธร วงศ์อนุสรณ์
9นางสาวณิชากร ขำสะอาด35นางสาวปฐมพร รัตนภักดี
10นางสาวจินดาพรรณ พรหมจันทร์36นายศราวุฒิ เกษแก้ว
11นายกิตติชัย พอใจ37นายเจษฎา ช่อลำเจียก
12นางสาวชลธิดา ฤทธิเรือง38นางสาวอิษยา อินทร์แป้น
13นางสาวยลดา กีรติศักดิ์กุล39นายนพพร สันตธีระกุล
14นายพสธร ยิ่งเจริญรัตน์40นายณรงศักดิ์ แสวงผล
15นายณรงค์ชัย วันธงชัย41นายภูรีภัทร โสตถิรัตนพันธุ์
16นายอภิไชย บุบพันธ์42นางปัฐมาภรณ์ ศิรวัชรินทร์
17นายศักดิ์ดา ธรรมวิเศษ43นายฉัตรเทพ แปงถา
18นางสาวกนกวรรณ ชีวโรจน์ณรงค์44นายสุพัฒน์ชัย กิจสวัสดิ์
19นายภูริวัชร์ ภู่ทองคำ45นางสาวสุรัชนี แจ้งศิลป์
20นางสาวธนาพร พิมพ์ทอง46นายสุขวิทย์ บุญสุข
21นางสาวนุชนารถ ทวีรัตน์47นางสาวงามพิศ จ้อยเส็งสุข
22นายอภิรักษ์ อ้ายหม่าน48นายพงษ์พันธ์ ลิ้มไพบูลย์
23นายอลงกรณ์ อนรรฆพรรณ49ว่าที่ ร.ต. นนทวัฒน์ สง่าเมือง
24นายธนัท ชัยวิฑูอนุกูล50นางสาวพรสวรรค์ สายเสริมศักดิ์
25นางธัญญ์นรี คุณากรพิสุทธิ์51นางสาวปัทมาพร โสมเพ็ชร
26นายศดายุ นิลวิสุทธิ์52นางสาววรรณารักษ์ นิยมชาติ