ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคล

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคล
—————————————

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร จำนวน 1 อัตรา สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ/หรือพ้นระยะเวลา
รอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่งคุณสมบัติของผู้สมัคร
ลูกจ้างธนาคาร ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา1. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ที่เรียนวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. อายุไม่เกิน  35  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3. สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการ AS400 หรือ Unix ได้
4. สามารถปฏิบัติงานเป็นรอบได้
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
7. สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีกรณีเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนได้ทุกเวลา
8. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• หนังสือรับรองประสบการณ์ (การผ่านงาน)
• รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

การเปิดรับสมัคร
ลงทะเบียนรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ www.ghbank.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์