ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่งคุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส (เกรด 6 – 8) ส่วนบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก ฝ่ายบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา1. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงหรือตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี สำหรับปริญญาตรี หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี สำหรับปริญญาโท
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงตรรกะ
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารและประสานกับผู้อื่นได้ดี
6. ภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ได้ในระดับดี
7. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word/Excel/Power Point และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
8. มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง หรือการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงด้านการเงิน (FRM : Financial Risk Manager) การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการจัดการข้อมูล รวมถึงการประมวลผลข้อมูลทางเศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกรรมโดยรวมของธนาคาร หากมีความรู้เกี่ยวกับ BASEL II หรือ Portfolio View of Risk จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารประกอบการรับสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้เป็น ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์กับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076

การคัดเลือก

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง www.ghbank.co.th หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์