ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

                        ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานใน
ศูนย์ป้องกันการทุจริต ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

ตำแหน่งคุณสมบัติของผู้สมัคร
พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส
(เกรด 6 – 8)
จำนวน 1 อัตรา
1.คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3.มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบทุจริต หรืองานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานพัฒนาโปรแกรมระบบงาน   ในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
4.มีความรู้ระบบจัดการฐานข้อมูล(DBMS) สามารถใช้งานฐานข้อมูล Oracle Database , SQL Server เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ หากมีประสบการณ์ในการทำ Data mart , Data warehouse และ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา   SQL หรือ ภาษา JAVA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้เป็น   ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์กับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์           www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1265, 02-202-1076

การคัดเลือก

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง www.ghbank.co.th หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล           ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2
วันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2561ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศ ณ วันที่   28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ธนาคารอาคารสงเคราะห์