ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฝ่ายการบัญชี

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายการบัญชี นั้นธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน และขึ้นทะเบียนสำรอง จำนวน 2 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส
ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาว กนกพร ครองสินภิญโญ

ขึ้นทะเบียนสำรอง จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกุล
1 นายอานัตร แสงดาว
2 นายพร้อมยศ สังข์นิ่ม

ทั้งนี้ ธนาคารจะทยอยเรียกบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ตามลำดับ และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการ บรรจุ จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุในครั้งนี้

อนึ่ง การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศโดยธนาคาร ขอสงวนสิทธิที่จะประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนถึงกำหนดก็ได้ และเมื่อการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หรือมีประกาศยกเลิกแล้ว จะไม่มีผลผูกพันกับธนาคารอีกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์