ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก ปฏิบัติงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก
————————————————

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นั้น ธนาคารขอประกาศผลการสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานสัญญาจ้าง ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

– ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก –

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์