ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์ป้องกันการทุจริต นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม

– ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก –

ตำแหน่ง พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส

– ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก –

ตำแหน่ง พนักงานป้องกันการทุจริต

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวพัชรี ปฐมพรวิวัฒน์

ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุในครั้งนี้

อนึ่ง การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศโดยธนาคาร ขอสงวนสิทธิที่จะประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนถึงกำหนดก็ได้ และเมื่อการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หรือมีประกาศยกเลิกแล้ว จะไม่มีผลผูกพันกับธนาคารอีกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์