ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปฏิบัติงานฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 5 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
ตำแหน่ง พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์อาวุโส

ลำดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล
1 นางสาวภีรนันท์ จงเจริญในธรรม
2 นายพสุ สายพุฒิกสิกร
3 นายชัยพร ถกลเกียรติธวัช
4 นายศุภโชค แก้วดี
5 นายรุ่งโรจน์ สุขสมแดน

ทั้งนี้ ธนาคารจะทยอยเรียกบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ตามลำดับ และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการ
บรรจุจะถือว่าสละสิทธิการบรรจุในครั้งนี้

อนึ่ง การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่ที่ประกาศโดยธนาคาร ขอสงวนสิทธิที่จะประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนถึงกำหนดก็ได้ และเมื่อการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หรือมีประกาศยกเลิกแล้ว จะไม่มีผลผูกพันกับธนาคารอีกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์