ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง  ปฏิบัติงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอก

————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้าง  ปฏิบัติงานศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังต่อไปนี้
คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
ตำแหน่งเปิดรับสมัครคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
พนักงานสัญญาจ้าง
จำนวน 1 อัตรา
 • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวกับด้านระบบสารสนเทศ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 • มีใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ด้านงานที่เกี่ยวกับ IT ได้แก่ ใบรับรอง CCNA หรือ CISM หรือ Securit+ เป็นต้น

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
 • ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.8 หรือ สด. 43

อนึ่ง  หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น  ทางธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาให้เป็น
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์กับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1951, 02-202-1265, 02-202-1076

การคัดเลือก

วันที่  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง www.ghbank.co.th  หรือ
ติดประกาศ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11  อาคาร 2

วันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทดสอบข้อเขียน  (รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศ ณ วันที่  22  พฤษภาคม   พ.ศ.  2561
ธนาคารอาคารสงเคราะห์