ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายวิชาการและเผยแพร่

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2561 นั้น

ธนาคารฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา  และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

สถานที่สอบ     :      ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11  อาคาร  2

วันที่สอบ     :    วันพุธที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

เวลา                :      13.00 – 16.30 น.

ตำแหน่ง         :       พนักงานสัญญาจ้าง  ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่

ลำดับ
ชื่อ – ชื่อสกุล
1
นายจิตรกร ทะแกล้วทหาร
2
นายธวัชชัย วงษ์วิบูลย์สิน

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มี คุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

ประกาศ  ณ วันที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์