ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอก

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

                        ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร จำนวน 1 อัตรา  สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

  คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ลูกจ้างธนาคาร ปฎิบัติหน้าที่ จัดทำราคากลาง
งานก่อสร้าง ออกแบบ และ  ควบคุม งานระบบ
ประกอบอาคาร จำนวน 1 อัตรา
– คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
– อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
– มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
– สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้
– มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร
ขึ้นไป
– สามารถถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลาง
โดยละเอียดได้

เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ (การผ่านงาน)
 • รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
 • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

การเปิดรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th  ทั้งนี้  ตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่  8 มิถุนายน  พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1673, 02-202-1268

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่  13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (สำนักงานใหญ่) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ www.ghbank.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม   พ.ศ.  2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์