ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สังกัดฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายการบัญชี และศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายการบัญชี และศูนย์ป้องกันการทุจริต และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน  2561 นั้น

ธนาคารฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา  และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

สถานที่สอบ     :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11  อาคาร  2

วันที่สอบ     :       วันจันทร์ที่  14  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

เวลา                :         09.00 – 12.00 น.

ตำแหน่ง          :           พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์อาวุโส (เกรด 6-7)  ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุลลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นางสาวภีรนันท์ จงเจริญในธรรม4นายชัยพร ถกลเกียรติธวัช
2นายพสุ สายพุฒิกสิกร5นายศุภโชค แก้วดี
3นายวงษ์หิรัญ หิรัญพงษ์6นายรุ่งโรจน์ สุขสมแดน

 สถานที่สอบ     :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11  อาคาร  2

วันที่สอบ      :      วันศุกร์ที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

เวลา                 :         09.00 – 12.00 น.

ตำแหน่ง          :         นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส (เกรด 5-8) ส่วนพัฒนาระบบบัญชีและกิจกรรมพิเศษ  ฝ่ายการบัญชี

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุลลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นางสาวนฤมล สุวะมาตย์5นางสาวกนกพร ครองสินภิญโญ
2นายทวีศักดิ์ สนิ6นายมนตรี จันทร์แป้น
3นายพร้อมยศ สังข์นิ่ม7นายอานัตร แสงดาว
4นางสาวพรรณวิภา ชุลีพรประเสริฐ8นางสาวสรารัตน์ น้อยประทุม

สถานที่สอบ     :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11  อาคาร  2

วันที่สอบ     :      วันศุกร์ที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

เวลา                :         09.00 – 12.00 น.

ตำแหน่ง         :         ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม  (เกรด 9-10)  ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุลลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายนพดล  กลิ่นยี่สุ่น3นางสาวภณิดา พงษ์ศร
2นางสาวศศิธร โคนุช4นางสาวณัฐิกา สัตยาภิรนานนท์

ตำแหน่ง         :         พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส  (เกรด 6-8)  ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุลลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นางสาวสุวรรณี เกียรติกมลมาลย์2นายณัฐพล กุศลาภิรมย์

ตำแหน่ง         :         พนักงานป้องกันการทุจริต  (เกรด 5) ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุลลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นางสาวกฤษฎาภรณ์ เสาวัตร3นางทิวาวรรณ ภัทรวิหค
2นางสาวพัชรี ปฐมพรวิวัฒน์

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ  ณ วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์