ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก ฝ่ายประเมินผลองค์กร

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปีตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง
พนักงานประเมินผลองค์กร/อาวุโส (เกรด 4 – 8) ส่วนตรวจประเมินผลองค์กร ฝ่ายประเมินผลองค์กร จำนวน  1  อัตรา1.คุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล สถิติศาสตร์
2.อายุไม่เกิน 36 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3.มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ระบบการเงินการธนาคาร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ การติดตามประเมินผล
4.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Power Point เป็นอย่างดี
5.มีทักษะในการประสานงานกับส่วนงาน การนำเสนองาน การเขียนรายงาน วิเคราะห์            เชิงคุณภาพ
6.หากมีประสบการณ์ด้านการประเมินผลในระบบประเมินคุณภาพ (SEPA) หรือระบบประเมินคุณภาพอื่น เช่น  TQA หรือ PMQA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานประเมินผลองค์กรอาวุโส(เกรด  6 – 8) ส่วนประเมินผลการดำเนินงาน ฝ่ายประเมินผลองค์กร จำนวน  1  อัตรา1.คุณวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติศาสตร์
2.อายุไม่เกิน 36 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3.มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ระบบการเงินการธนาคาร การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ การติดตามประเมินผล
4.มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
5.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Power Point เป็นอย่างดี
6.มีทักษะในการประสานงานกับส่วนงาน การนำเสนองาน การเขียนรายงาน

เอกสารประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume) (ถ้ามี)
• แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
• หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
• ใบสำคัญทางทหาร สด. 43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
• รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ไฟล์ .JPEG)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

อนึ่ง ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น หากผู้สมัครเลือกสมัครมากกว่า 1 ตำแหน่ง หรือแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

การคัดเลือก
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น G ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์