ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก ฝ่ายการบัญชี

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ฝ่ายการบัญชี ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน  เกรด 9 – 10 จำนวน 3 อัตรา ฝ่ายการบัญชี1.คุณวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา (จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี)
2.อายุไม่เกิน 41 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชี หรือด้านสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 7 ปี
4.มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
6.เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
7.หากมีประสบการณ์บริหารงานโครงการ เป็นหัวหน้าทีมงานโครงการ หรือมีความรู้ระบบงานบัญชีธนาคาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส เกรด 5 – 8 จำนวน 2 อัตรา ฝ่ายการบัญชี1.คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
2.อายุไม่เกิน 36 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี หรือด้านสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume) (ถ้ามี)
• ใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วน เกรด 9-10
• แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
• หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
• ใบสำคัญทางทหาร สด. 43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
• รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ไฟล์ .JPEG)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

การคัดเลือก
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น G ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์