ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
————————————–

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบ (เกรด 4 – 8) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกุล
1 นายเอกราช แท้สูงเนิน
2 นายสุภวัตร อัตถาวี

ขึ้นทะเบียนสำรองในตำแหน่ง นักพัฒนาระบบ (เกรด 4 – 8) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวสุรัชนี แจ้งศิลป์

ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกบรรจุเป็นพนักงาน และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ/จ้าง จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุ/จ้างในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์