ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน สังกัดฝ่ายวิชาการและเผยแพร่

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน   โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ  ดังนี้

วันที่สอบ :  วันจันทร์ที่  7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

เวลาสอบ   :    09.00 – 12.00 น.
                       (ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ  : ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่   ห้องวิมานเมฆ  ชั้น 3  อาคาร 2

ตำแหน่ง       :  พนักงานสัญญาจ้าง ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่

ลำดับ
ชื่อ – สกุล
1นายจิตรกร ทะแกล้วทหาร
2นายธวัฒชัย  จันทร์เทพ
3นายอชิรวินท์ นิตยสิริวงศ์
4นายธวัชชัย วงษ์วิบูลย์สิน

หัวข้อการทดสอบ :
1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน  Active Directory (AD), การเซ็ทอัพ e-mail, Word Press
2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1.โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม  ใช้เครื่องคำนวณ
4.ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน  :      วันจันทร์ที่ 14  พฤษภาคม  2561
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11   อาคาร 2  หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

คำเตือน   :     หากมีการทุจริตในการทดสอบ  จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาจ้างเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น  ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ  ณ วันที่   30  เมษายน พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์