ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งคุณสมบัติของผู้สมัคร
บุคลากร/อาวุโส (เกรด 4-8)
ส่วนวางแผนและนโยบายทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จำนวน 1 อัตรา
1.” คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เรียนเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล/การพัฒนาองค์กร/ จิตวิทยา/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2.อายุไม่เกิน  41  ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4.มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และนำเสนอผลงานได้ดี
5.หากมีประสบการณ์ด้านการวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง, การจัดทำนโยบายด้านทรัพยากรเชิงกลยุทธ์, แผนกลยุทธ์และแผนแม่บทด้านบริหารทรัพยากรบุคคล, การประเมินค่างาน งานด้านเกณฑ์ SEPA หรือระบบคุณภาพอื่น เช่น TQA/PMQA ของสถาบันการเงิน/รัฐวิสาหกิจ  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ”

เอกสารประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume) (ถ้ามี)
• แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ถ้ามี)
• หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
• ใบสำคัญทางทหาร สด. 43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
• รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ไฟล์ .JPEG)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

การคัดเลือก
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 ชั้น G ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทดสอบข้อเขียน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์