ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ : วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบ (เกรด 4 – 8)

ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกุล เวลาและสถานที่
9.00-12.00 น.
ณ ห้องธนบดีธนกิจ ชั้น 9 อาคาร 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

1 นายจาตุรนต์ เพ็ชรนารายณ์
2 นายชานนทร์ วัฒนกุล
3 นางสาวศุภาพิชญ์ แคหอม
4 นายสุภวัตร อัตถาวี
5 นายปิยพัทธ์ ตุลาคุปต์
6 นางสาวสุรัชนี แจ้งศิลป์

ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกุล เวลาและสถานที่
13.00-16.30 น.
ณ ห้องธนบดีธนกิจ ชั้น 9 อาคาร 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

7 นายเมธาวัฒน์ ระโหฐาน
8 นายเหมกรณ์ เอกวารีย์
9 นางสาวเยาวลักษณ์ จันทรสมบัติ

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์