ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ศูนย์วางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วันที่สอบข้อเขียน : วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวลาสอบ : 09.00 – 12.00 น.
(ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2

ตำแหน่ง : พนักงานวางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ/อาวุโส (เกรด 4 – 10) ส่วนวางแผนและจัดการสารสนเทศ

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
A 1นางสาวผกามาศ วงค์สาย
A 2นายชีวารักษ์ รอดเนียม
A 3นายปุลวัชร ทองจันดา

หัวข้อการทดสอบ
1 ความรู้ทั่วไปด้าน IT
2 ความรู้เฉพาะทางด้านบริหารโครงการ

ตำแหน่ง : พนักงานวางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ/อาวุโส (เกรด 4 – 10) ส่วนบริการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
B 1นางสาวกัญญา เอื้อสกุลเกียรติ
B 2นายมาฆะชัย เสนาเหลา
B 3นายไชยวัฒน์ สกนธ์ผดุงเขต
B 4นางสาวมินตรา สีสังข์
B 5นางสาวศุภาพิชญ์ แคหอม
B 6นายเมธาวัฒน์ ระโหฐาน
B 7นางสาวเยาวลักษณ์ จันทรสมบัติ
B 8นางสาวยลดา กีรติศักดิ์กุล
B 9นายสุภวัตร อัตถาวี
B 10นายชูพงศ์ ภู่ภมร
B 11นายธนพนธ์ แสงสมเรือง
B 12นายสุริยัน งอกคำ
B 13นายพิชญุตม์ นุ้ยคง
B 14นางสาวนิตญา โพธิ์ดา
B 15นางสาวเกษรารัตน์ ขวัญยืน
B 16นายศรัณยู ตรีระพงศ์
B 17นายนคริน ทารีมุกข์
B 18นายทศพล สวัสดิ์
B 19นายจิรายุส ชัยชวนานิตย์
B 20นางสาวสุรัชนี แจ้งศิลป์
B 21นายเนติวิทย์ แก้วทอง
B 22นายณัฐวัตร อรุณสุรพลเมธี
B 23นางสาวหฤทัย ฟูสกุล

หัวข้อการทดสอบ
1 ความรู้ทั่วไปด้าน IT
2 ความรู้เฉพาะทาง ด้าน Authentication และการเขียนคำสั่งด้วย SQL

ตำแหน่ง : พนักงานวางแผนและบริหารโครงการสารสนเทศ/อาวุโส (เกรด 4 – 10) ส่วนบริหารโครงการสารสนเทศ

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
C 1นายปัณณทัต กฤษฏิอนันภัท
C 2นายธวัฒชัย จันทร์เทพ
C 3นางสาวพัฑฒิดา ชูวงษ์วาน
C 4นายภูรีภัทร โสตถิรัตนพันธุ์
C 5นายธนาธิป แดงอุดม
C 6นางสาวรัชนีกร พงษ์สุวรรณ
C 7นางสาวทัตติยา เกิดธีระพงศ์
C 8นางสาววิรัลฐิตา สุขแจ่ม
C 9ว่าที่ ร.ต. พลากร โตมอญ
C 10นายเหมกรณ์ เอกวารีย์
C 11นายธนกร ลิ่วเวหา
C 12นายพิรจิต ภัคพิรุฬห์กุล
C 13นายปิยะ กิมเขียว
C 14นางสาวธัญญากร แก้วประสงค์
C 15นายอนุชา คำประไพ
C 16นายประสิทธิ์ ฝูงใหญ่
C 17นายธนพล เปียสนิท
C 18นางสาวชุติกาญจน์ ศิริวิมลวรรณ
C 19นางสาวปฐมพร รัตนภักดี
C 20นางสาวคณนา ณัฐญานธร
C 21นายพีระพงษ์ โพธิ์ทอง
C 22นางสาวเมรี วงษาสน
C 23นายคม เสตะจันทน์
C 24นายนรินทร์ วัฒโน
C 25นางสาวนิภาภรณ์ มงคลวัชรโสภณ
C 26ว่าที่ ร.ต. ภูวเดช มณีเจริญ
C 27นางสาวภัสร์ชญมนภ์ ถิ่นสำราญ
C 28นางสาวณัฏยา มั่งมี
C 29นางสาวสินีนาฏ โพธิ์ดี
C 30นางสาวเพชรลดา พันธุศรี
C 31นางสาวฐิติมา เกษมศรีธนาวัฒน์
C 32นางสาวรัฎวิดา สังขพันธุ์
C 33นายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
C 34นางขวัญสุนานันท์ จันทร์ประเสริฐ
C 35นายเด่นหล้า อุดม
C 36นางสาวธาริสา ธัญญานิติ
C 37นายณัฐพล สิทธิรักษ์
C 38นางสาวณิชากร ขำสอาด

หัวข้อการทดสอบ
1 ความรู้ทั่วไปด้าน IT
2 ความรู้เฉพาะทาง ได้แก่
– การบริหารจัดการด้าน IT Asset
– ทักษะการใช้ MS Excel
– ความรู้ด้านบริหารโครงการ
– ความรู้ด้านเทคโนโลยี

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1. โปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3. ห้าม ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้าม นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคาร 1
ชั้น G หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th

คำเตือน : หากมีการทุจริตในการทดสอบ จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์