ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายบริหารการเงิน

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารการเงิน นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ : วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เวลา : 09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมธนบดีธนกิจ ชั้น 9 อาคาร 2

ตำแหน่ง : พนักงานการเงิน/อาวุโส (เกรด 4 – 6) ส่วนปฏิบัติการ

ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกุล ลำดับ ชื่อ – ชื่อสกุล
1 นายจิรศักดิ์ สุชาติสุนทร
2 นางสาวอุบลรัตน์ ประสพสุข
3 นางสาวชนนมาศ ปรารถนารักษ์
4 นางสาวน้องดาว ไชยรัตน์
5 นายอรรรถพล ยิ้มช้าง
6 นางสาวอรอนงค์ ทองผา
7 นางสาวรุจิรา ภูกองไชย
8 นางสาวภัชราพร พลศรี
9 นางสาวธันยาภรณ์ สินศรานนท์

หมายเหตุ มีการทดสอบความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันการฟอกเงิน และความรู้ด้าน การส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์