ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
————————————–

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6) ส่วนจัดการวิศวกรรมระบบ

ลำดับ

ชื่อ – ชื่อสกุล

1

นายธนภัทร เนื่องจำนงค์

2

นางสาวชุติกาญจน์ ศิริวิมลวรรณ

3

นายศุภวิชญ์ พัฒนากุล

4

นายภัทรชัย พุทธรักษา

ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6) ส่วนจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ

ชื่อ – ชื่อสกุล

1

นายณัฐกิตติ์ สิงห์โต

2

นายภูวดล ต้นจันดี

3

นายสรศิษฏ์ พุ่มฉัตร

ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6) ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

ลำดับ

ชื่อ – ชื่อสกุล

1

นายพีรณัฐ แก้วงาม

2

นางสาวทิพย์วาที พูนสินศิริ

ตำแหน่ง : พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

– ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก –

ตำแหน่ง : ลูกจ้างธนาคาร ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ

ชื่อ – ชื่อสกุล

นายวุฒิชัย เวียนสุวรรณ

ขึ้นทะเบียนสำรองในตำแหน่ง ลูกจ้างธนาคาร

ชื่อ – ชื่อสกุล

นายธนพล เปียสนิท

ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกบรรจุเป็นพนักงาน จ้างเป็นลูกจ้างธนาคาร และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ/จ้าง จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุ/จ้างในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์