ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา  และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ  :       วันพุธที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2562

เวลา             :         09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ  :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11  อาคาร  2

ตำแหน่ง       :           พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์/อาวุโส (เกรด 4 – 7)

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายมีพรรณ ดงอุทิศ
2นายศุภชัย มัยวงศ์
3นางสาวศิริลักษณ์ เพชรไทย
4นายวีรศักดิ์ สุวิชยายนต์
5นายคมกฤช บุญเลิศรพ
6นายวสพล เกษียรสินธุ์
7นายณัฐพล อินใจ

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ  ณ วันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 2562
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์