ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายการบัญชี ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
*********************

                        ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในสังกัด ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายการบัญชี ศูนย์ป้องกันการทุจริต นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายชื่อ  วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ  ตามแนบท้ายประกาศ

ข้อกำหนดในการทดสอบ :

1.โปรดแต่งกายสุภาพ  มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม  ใช้เครื่องคำนวณ
4.ห้าม  นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

คำเตือน   :     หากมีการทุจริตในการทดสอบ  จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น  ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้  หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ  ณ วันที่   23  เมษายน พ.ศ. 2561
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน  แนบท้ายประกาศ

วันที่สอบ                   :       วันศุกร์ที่  27 เมษายน พ.ศ. 2561
เวลาสอบ                  :        09.00 –12.00 น.
(ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)
สถานที่สอบ              :        ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่
ห้องวิมานเมฆ  ชั้น 3  อาคาร 2
ตำแหน่ง                   :       พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์อาวุโส (เกรด 6-7)  ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

A1

นางสาวภีรนันท์ จงเจริญในธรรม

A5

นายศุภโชค แก้วดี

A2

นายพสุ สายพุฒิกสิกร

A6

นายณัชพล พรหมสมบัติ

A3

นายวงษ์หิรัญ หิรัญพงษ์

A7

นายรุ่งโรจน์ สุขสมแดน

A4

นายชัยพร ถกลเกียรติธวัช 

หัวข้อการทดสอบ         :
1. ความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจในงานประเมินราคาทรัพย์สิน
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร การวิเคราะห์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการประเมินราคา
3. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ตำแหน่ง                  :         นักบัญชี/นักบัญชีอาวุโส (เกรด 5-8) ส่วนพัฒนาระบบบัญชีและกิจกรรมพิเศษฝ่ายการบัญชี

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

B1

นางสาวนฤมล สุวะมาตย์

B6

นายพร้อมยศ สังข์นิ่ม

B2

นางสาวมณีวรรณ ไชยทองศรี

B7

นายณัฐพล กุศลาภิรมย์

B3

นางสาวอรุณรัตน์ เทวงศา

B8

นางสาวสุขระวี  ขุนณรงค์

B4

นายทวีศักดิ์ สนิ

B9

นางสาวพรรณวิภา ชุลีพรประเสริฐ

B5

นางสาวพิลาวัลย์ บุญฉ่ำ

B10

นางสาววรภา เหล็กสูงเนิน

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

B11

นางสาวกนกพร ครองสินภิญโญ

B16

นางสาวสรารัตน์ น้อยประทุม

B12

นายมนตรี จันทร์แป้น

B17

นางสาวกวินทิพย์ ถาพินนา

B13

นายอานัตร แสงดาว

B18

นางสาวชุติมา อุตมะ

B14

นายปิยะ จริยาธัญญารัตน์

B19

นางสาวมณัศนันท์ ปวัตรพรรณกร

B15

นายณัฐชนน จันทร

B20

นางสาวอรณิชา ยี่สิ้น

หัวข้อการทดสอบ
1. ความรู้เฉพาะด้านบัญชี
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านบัญชี
3. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ตำแหน่ง                  :         ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม  (เกรด 9-10)  ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

C1

นายนพดล  กลิ่นยี่สุ่น

C4

นายพีรพัฒน์ ธวัชสุนทร

C2

นางสาวศศิธร โคนุช

C5

นางสาวณัฐิกา สัตยาภิรนานนท์

C3

นางสาวภณิดา พงษ์ศร 

ตำแหน่ง                  :         พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส  (เกรด 6-8)  ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

D1

นายปวีณ กีกาศ

D3

นายณัฐพล กุศลาภิรมย์

D2

นางสาวสุวรรณี เกียรติกมลมาลย์ 

ตำแหน่ง                  :         พนักงานป้องกันการทุจริต  (เกรด 5) ศูนย์ป้องกันการทุจริต

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

E1

นางสาวกฤษฎาภรณ์ เสาวัตร

E4

นางสาวพัชรี ปฐมพรวิวัฒน์

E2

นางสาวอัญรินทร์ โชติจริยาวัฒน์

E5

นางสาวศริญญา ขานไพบูลย์

E3

นางสาวกนกวรรณ พิลา

E6

นางทิวาวรรณ ภัทรวิหค

หัวข้อการทดสอบ
1. ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต
2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ประกาศผลสอบข้อเขียน  :      วันที่  3  พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ส่วนการพนักงาน  ชั้น 11   อาคาร 2  หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th