ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังนี้

วันที่สอบ : วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

เวลาสอบ : 09.00 – 12.00 น.
(ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องพิมานมาศ อาคารจอดรถ ชั้น 11

ตำแหน่ง : พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์/อาวุโส (เกรด 4-7)

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายรชตะ กระจ่างฉาย
2นายบรรพต แดงดี
3นายมีพรรณ ดงอุทิศ
4นายศุภชัย มัยวงศ์
5นางสาวสุกัญญา ลายงาม
6นายยุทธศักดิ์ คงวิโรจน์
7นางสาวศิริลักษณ์ เพชรไทย
8นายวีรศักดิ์ สุวิชยายนต์
9นายคมกฤช บุญเลิศรพ
10นางสาวธารินี คำมี
11นายลักขณา มาโยธา
12นายภูมิพยัคมห์ วิมานจตุรงค์
13นายณัฐพล พรหมพล
14นายไพบูลย์ ทองไทย
15ว่าที่ ร.ต.ภูภัทร เทศสมบูรณ์
16นางสาวยุวเรศ โอบอ้อม
17นายวสพล เกษียรสินธุ์
18นางสาวประกายเพชร สินศิริ
19นายกฤษดาภรณ์ ชัยชนะ
20นางสาวธิดา ทองศิริ
21นายณัฐพล อินใจ
22นายวนัส ยอดมาลี
23นายประกาศิต ภูทำนอง

หัวข้อการทดสอบ :
1. ความรู้ ความเข้าใจในงานประเมินราคาทรัพย์สิน
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร การวิเคราะห์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในการประเมินราคา
3. ความรู้ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อกำหนดในการทดสอบ :
1. โปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3. ห้าม ใช้เครื่องคำนวณ
4. ห้าม นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ประกาศผลสอบข้อเขียน :
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือทาง Website ของธนาคาร
www.ghbank.co.th

คำเตือน :
หากมีการทุจริตในการทดสอบ จะหมดสิทธิ์ในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนข้างต้น ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์