ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
————————————————

ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
1. ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง

1. พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6)
ส่วนจัดการวิศวกรรมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 4 อัตรา
1.คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2.อายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Operation System Windows or Unix หรือ Data Base
4.มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์เร่งด่วนทุกเวลา
6.สามารถพูด ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
7.หากมีประกาศนียบัตร  (Certificate)  ในระดับสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   หรือมีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 2. พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6)
ส่วนจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 3 อัตรา
1.คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือไฟฟ้ากำลัง
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2.อายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Operation System หรือ Computer Network
4.มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่อง Computer และอุปกรณ์ Network
5.สามารถออกเดินทางไปปฏิบัติงานสาขาต่างจังหวัดได้ ตามที่ธนาคารกำหนด
6.มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้
7.มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8.สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
9.สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์เร่งด่วนทุกเวลา
สามารถพูด ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
10หากมีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
3. พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6)
ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 2 อัตรา
1.คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือไฟฟ้ากำลัง
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2.อายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Operation System Windows or Unix หรือ Computer Network
4.สามารถทำงานเป็นรอบได้
5.มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6.สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์เร่งด่วนทุกเวลา
7.สามารถพูด ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
8.หากมีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
4.พนักงานสัญญาจ้าง
ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
1.คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีความสามารถปฏิบัติงานดูแลระบบ Computer Network (ห้อง Network Operation Center : NOC)
4.สามารถเข้ามาปฏิบัติงานเป็นรอบได้
5.หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบเครือข่ายธนาคาร หรือหน่วยงานทางด้านสื่อสาร หรือมีประกาศนียบัตร (Certificate) ทางด้าน Network ในระดับสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ลูกจ้างธนาคาร
ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวน 1 อัตรา
1.คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีความรู้พื้นฐานระบบปฏิบัติการ Operation System สำหรับปฏิบัติงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้อง Computer Operation)
4.สามารถปฏิบัติงานเป็นรอบได้

เอกสารประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบทะเบียนบ้าน
• สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume)
• แฟ้มสะสมผลงาน (Porfolio) (ถ้ามี)
• หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน โดยระบุวันที่เริ่มงานและสิ้นสุด
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
• รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (ไฟล์ .JPEG)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล

อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

การคัดเลือก
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2
(รายละเอียด วันเวลาและสถานที่การสอบข้อเขียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์