ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
————————————–

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 คน และขึ้นทะเบียนสำรอง จำนวน 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง วิศวกร(โยธา) (เกรด 5 – 8) ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายศักดิ์ชาย ลอยสมุทร์

ตำแหน่ง สถาปนิก (เกรด 5 – 8) ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาววีณา ศรีแก้ว

ขึ้นทะเบียนสำรองในตำแหน่ง วิศวกร (โยธา) (เกรด 5 – 8) ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ชื่อ – ชื่อสกุล
นายคุณากร คงพราหมณ์

ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกบรรจุเป็นพนักงาน และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์