ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
————————————————

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง นั้น

ธนาคารขอประกาศว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์
ความเสี่ยง/อาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์