ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายการบัญชี

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายการบัญชี นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ : วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ตำแหน่ง : นักบัญชี/อาวุโส ฝ่ายการบัญชี

เวลา และสถานที่ 08.30 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

ลำดับ ที่ 1-10 ชื่อ – ชื่อสกุล
1 นางนิสาชล เจริญพจน์
2 นายวสุท เพ็ญผลเจริญ
3 นางสาวปฏิพร คงสาย
4 นางสาวศิริวรรณ แซ่ลิ้ม
5 นางสาววาสนา อนุสรณ์สมรส
6 นางสาวจาฏุพัจน์ พลศร
7 นางสาวกฤตยา อยู่เย็น
8 นายศราวุธ อาดปัญญา
9 นายเอกภาพ ฮึกหาญสู้ศัตรู
10 นางสาวอุมาภรณ์ อุบลสมุทร

เวลา และสถานที่ 13.00 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

ลำดับ ที่ 11-20 ชื่อ – ชื่อสกุล
11 นางสาวฐิตราภรณ์ อานุภาเวนะวัฒน์
12 นายทวีศักดิ์ สนิ
13 นายอานัตร แสงดาว
14 นายชัยวิทย์ เสมาเงิน
15 นางสาวกฤติยา จันทร์น้อย
16 นางสาววรรณิศา บุญเจริญ
17 นางสาวกนกพร สุรินต๊ะ
18 นางสาวนฤมล สุวะมาตย์
19 นางสาวสุภาวดี ไหมทอง
20 นางสาวรมิดา ถนิมมาลย์

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์