ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ฝ่ายการบัญชี

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
————————————————

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายการบัญชี นั้น

ธนาคารขอประกาศว่าไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายการบัญชี

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์