ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
————————————–

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง บุคลากร/อาวุโส (เกรด 4 – 8) ส่วนวางแผนและนโยบายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางสาวณัฐธิดา คัจฉสุวรรณมณี

ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกบรรจุเป็นพนักงาน และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ จะถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์