ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

วันที่สอบ : วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ตำแหน่ง : วิศวกร (โยธา) (เกรด 5 – 8) ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เวลา และสถานที่ : 9.00 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายสินรินทร์  สมัครสมาน
2นายคุณากร  คงพราหมณ์
3นายศักดิ์ชาย  ลอยสมุทร์
4นายนันทเดช  สุดโสภา
5นายณัฐวุฒิ  จ่าแสน

ตำแหน่ง : สถาปนิก (เกรด 5 – 8) ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา
เวลา และสถานที่ : 13.00 น. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

ลำดับชื่อ – ชื่อสกุล
1นายธีรยุทธ  บำรุงรัตน์
2นางสาววีณา  ศรีแก้ว
3นายพงศธร  รำไพภักดิ์
4นายวรพล  เจริญทัศน์
5นายสุริยพงศ์  เบญจมานนท์

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์