ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
—————————————

ตามที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร
ตามคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด เพื่อปฏิบัติงานส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา (สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี)  นั้น

ธนาคารฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

นายพงศธร รำไพภักดิ์

วันสอบสัมภาษณ์           :           วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลา                             :           09.00 น. (ลงทะเบียน เวลา 08.30 – 08.45 น.)
สถานที่สอบสัมภาษณ์     :           ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างธนาคาร 

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น นำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ระบุไว้ในประกาศนี้ มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ สำหรับผลการสอบจะประกาศให้ทราบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และทางเว็บไซต์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th

ประกาศ  ณ  วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.  2561
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์