ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ และฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์


ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานในสังกัด ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ และฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน โดยมีรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ ตามแนบท้ายประกาศ

ข้อกำหนดในการทดสอบ :

1.โปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2.ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตัวในวันเข้าสอบ
3.ห้าม ใช้เครื่องคำนวณ
4.ห้าม นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

คำเตือน : หากมีการทุจริตในการทดสอบ จะหมดสิทธิในการสอบและการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบข้อเขียนข้างต้น ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน แนบท้ายประกาศ

วันที่สอบ : วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

เวลาสอบ : 09.00 –12.00 น.
(ทั้งนี้ หากมาหลังเวลา 09.30 น. ธนาคารจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ)

สถานที่สอบ :

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ห้องพิมานมาศ ชั้น 11 อาคารจอดรถ

ตำแหน่ง : พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4-5) ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลำดับ ชื่อ – สกุล ลำดับ ชื่อ – สกุล

ลำดับชื่อ – สกุลลำดับชื่อ – สกุล
A1นางสาวกนกพร  ปาเปี้ยA25นายพงศ์กฤษณ์  ราศรี
A2นางสาวกัณณ์ชญาณ์  ศิริพันธุ์A26นางสาวพฤกษา  ชีวทรรศน์
A3นายกำพล  มั่งคำA27นางสาวพัชรี  ปฐมพรวิวัฒน์
A4นายกิตตินันท์  ทองวนานนท์A28นางสาวพิสุทธิณี  ศรีเมือง
A5นางสาวขนิษฐา  ทิพย์โกมลA29นายภัทร  ชาลีพรหม
A6นายจักรกฤษณ์  ฉันท์ตเวชA30นางสาวภัสสร  สุขมอญ
A7นางสาวจุฑาสินี  ยั่งยืนA31นางภิญญดา  โพธิ์พรม
A8นายชยณัฐ  ศรีรักษาA32นางสาวยลดา  กีรติศักดิ์กุล
A9นางสาวณัฏฐนิช  กันประเสริฐA33นางสาวรุ่งกมล  เจริญสุข
A10นายณัฐกิตติ์  สิงห์โตA34นายวัชร์กร  อยู่ชมบุญ
A11นายณัฐชัย  ร้อยภาA35นายวิสุทธิ์  เสถียรกาล
A12นายณัฐวัตร  อรุณสุรพลเมธีA36นายวุฒิชัย  เวียนสุวรรณ
A13นายธนยศ  สุวรสA37นายเวชรักษ์  มนต์ขลัง
A14นายธัญญสิทธิ์  ธัญญะวนิชพงษ์A38นายสืบสกุล  มวลอินทร์
A15นายธัญญะ  บรรจงA39นางสาวสุภาภรณ์  จันแพ
A16นางสาวธิมาพร  นุ่นโฉมA40นายโสภณ  จำเริญกิจ
A17นายธีรภัทร  ข้อค้าA41นายอภิชาต  จันทรส
A18นายนริส  กุสะโรA42นายอภิรักษ์  อ้ายหม่าน
A19นางสาวเบญจมาศ  ชุดขุนทดA43นายอรรถพล  บุตรช่วย
A20นายปกรณ์  พ่วงพันธ์งามA44นางสาวอรอุสาห์  ลักษณียนาวิน
A21นายปฐมไท  จงวัฒนาอุดมA45นางสาวอัจฉรา  สาโรจน์
A22นายประสิทธิ์  ฝูงใหญ่A46นายอานนท์  บุพพวงษ์
A23นางสาวปวีณา  แกล้วกล้าA47นางสาวอาภรณ์  สุขสว่าง
A24นายพงศกร  เปียยก

หัวข้อการทดสอบ :

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Office
4. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี (เกรด 4-5) ฝ่ายจัดหาและการพัสด

ลำดับ ชื่อ – สกุล ลำดับ ชื่อ – สกุล

ลำดับชื่อ – สกุลลำดับชื่อ – สกุล
B1นายกฤษณะ  ณ มาB17นางสาวรัชนีกร  จันเติม
B2นางสาวกนกวรรณ  ณัฐวงค์ศิริB18นางสาวลออรัตน์  อินทวงศ์
B3นางสาวกมลเนตร  ม่านแก้วB19นางสาววรภา  เหล็กสูงเนิน
B4นางสาวจิดาภา  พิมสารB20นางสาววรรณภา  ณ ลำปาง
B5นางสาวชิตชบา  ราชสินธิ์B21นางสาววรินยุพา  ป้อมหิน
B6นายทัชชา  เกรียงศักดิ์พิชิตB22นางสาววิชุดา  ครบหมาย
B7นางสาวธัญยวีร์  พงศ์ฤกษ์ดีB23นางสาววิภารัตน์  ไม้อ่อนดี
B8นางสาวธิญาดา  ลำภาB24นางสาววิมลพรรณ  แต่นโยบาย
B9นางสาวธิดารัตน์  จ่ายเพ็งB25นางสาวสรารัตน์  น้อยประทุม
B10นางสาวพิลาวัลย์  บุญฉ่ำB26นางสาวสุวนันท์  บัณฑิตเสน
B11นางสาวพีลาวรรณ  วรรณธีระฉัตรB27นางสาวอรณิชา  ยี่สิ้น
B12นางสาวมณีกานต์  ส่งแสงB28นายอรรถพล  ยิ้มช้าง
B13นางสาวมณีรัตน์  โปธิB29นางสาวอนัญญา  ศรีระษา
B14นางสาวมนทิรา  เทศสาลีB30นางสาวอัจฉราพร  รอดพิบัติ
B15นายมนตรี  จันทร์แป้นB31นางสาวอาทิตติญา  เอื้อกิจ
B16นายรัชต์วรุตม์  กิตติอารีพงศ์B32นายอานัตร  แสงดาว

หัวข้อการทดสอบ :

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ความรู้เกี่ยวกับด้านการบัญชี การพัสดุ และงานทะเบียนทรัพย์สิน
4. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ (เกรด 9-10) ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่

ลำดับ ชื่อ – สกุล ลำดับ ชื่อ – สกุล

ลำดับชื่อ – สกุลลำดับชื่อ – สกุล
C1นายฐาณภัธ  กองทองC6นางสาววนิดา  อริยหิรัญ
C2นางสาวณัฎฐยา  เพชรล่อเหลียนC7นางสาววิภารัตน์  ยศอินทร์
C3นางสาวนันทิดา  กุลมาตร์C8นางอรพรรณ  ชินสุวรรณพานิช
C4นางสาวพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์C9นายเอกพัฒน์  อ้นอารี
C5นางสาวรพีพรรณ  เกิดทรัพย์

หัวข้อการทดสอบ :

1. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ตำแหน่ง : พนักงานประเมินราคาหลักทรัพย์อาวุโส (เกรด 6-7) ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์

ลำดับ ชื่อ – สกุล ลำดับ ชื่อ – สกุล

ลำดับชื่อ – สกุลลำดับชื่อ – สกุล
D1นายพสุ  สายพุฒิกสิกรD5นางสาววัชราลัย  ลือนาม
D2นายรุ่งโรจน์  สุขสมแดนD6นายรัชกรณ์  หอยแก้ว
D3นายอัครวัฒน์  ภูริวัจน์เมธีD7นายกรอง  อนุตรภิญโญวงศ์
D4นายชัชวาลย์  เติมศรี

 

หัวข้อการทดสอบ :

1. ความรู้ความเข้าใจในงานประเมินราคาทรัพย์สิน
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร การวิเคราะห์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในการประเมินราคา
3. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 หรือทาง Website ของธนาคาร www.ghbank.co.th