ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคล ลูกจ้างธนาคาร จำนวน 2 อัตรา

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร จำนวน 2 อัตรา สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ/หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่งคุณสมบัติของผู้สมัคร
 – ลูกจ้างธนาคาร ปฎิบัติหน้าที่ จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ออกแบบ และ  ควบคุม งานระบบประกอบอาคาร จำนวน 1 อัตรา – คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00
– อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
– มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี
– สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้
– มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป
– สามารถถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลางโดยละเอียดได้
 – ลูกจ้างธนาคาร ปฎิบัติหน้าที่ จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ออกแบบ และควบคุมงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา – คุณวุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าสาขาสถาปัตยกรรมหลัก หรือสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน
– อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
– มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
– สามารถเขียนแบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม AUTOCAD ได้
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ขึ้นไป
– สามารถดำเนินการถอดแบบ ประมาณราคาและคำนวณราคากลางโดยละเอียดได้

เอกสารประกอบการรับสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)
• สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• หนังสือรับรองประสบการณ์ (การผ่านงาน)
• รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

การเปิดรับสมัคร
ลงทะเบียนรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 ผ่านเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ www.ghbank.co.th

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์