ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานฝ่ายบริหารความเสี่ยง และฝ่ายทรัพยากรบุคคล นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
1. พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงทางปฏิบัติการและระบบ
– ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก –

2. พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเชิง
กลยุทธ์และเหตุการณ์ภายนอก
– ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก –

3. พนักงานวิเคราะห์ความเสี่ยงอาวุโส ส่วนบริหารความเสี่ยงทางตลาดและสภาพคล่อง
นายศิชาล ชาญศรี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนวางแผนและนโยบายทรัพยากรบุคคล
– ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก –

ทั้งนี้ ธนาคารจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุในครั้งนี้

อนึ่ง การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่ที่ประกาศโดยธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนถึงกำหนดก็ได้ และเมื่อการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หรือมีประกาศยกเลิกแล้ว จะไม่มีผลผูกพันกับธนาคารอีกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์