ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ฝ่ายประเมินผลองค์กร ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ และฝ่ายตรวจสอบสาขา

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานฝ่ายประเมินผลองค์กร ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ และฝ่ายตรวจสอบสาขา นั้น ธนาคารขอประกาศรายชื่อบุคคลภายนอกผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ฝ่ายประเมินผลองค์กร
ตำแหน่ง พนักงานประเมินผลการดำเนินงาน ส่วนประเมินผลการดำเนินงาน

 • ชื่อ – สกุล
  นางสาวจุฑาสินี ยั่งยืน

ฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์

 • ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
  1 นายธีระ โรจน์รณชิต
  2 นางสาวสุพิชญา แสนประเสริฐ

ขึ้นทะเบียนสำรอง จำนวน 1 คน

 • ชื่อ – สกุล
  นายวิศณุ กีพิมาย

ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ส่วนจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
  1 นายกิตินันท์ ทองวนานนท์
  2 นางสาวกัณณ์ชญาณ์ ศิริพันธุ์

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี ส่วนจัดการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

– ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก –

ฝ่ายตรวจสอบสาขา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบสาขา

 • – ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก –

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบ/อาวุโส

 • ชื่อ – สกุล
  นายณสุข พราวภโรทัย

ทั้งนี้ ธนาคารจะทยอยเรียกบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร ตามลำดับ และหากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว หรือปฏิเสธการบรรจุ จะถือว่าสละสิทธิการบรรจุในครั้งนี้ อนึ่ง การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่ที่ประกาศโดยธนาคาร ขอสงวนสิทธิที่จะประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนถึงกำหนดก็ได้ และเมื่อการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หรือมีประกาศยกเลิกแล้ว จะไม่มีผลผูกพันกับธนาคารอีกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์