ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารตามคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด เพื่อปฏิบัติงานใน ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่ และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 แล้ว นั้น ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

สถานที่สอบ :

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

วัน/เวลาสอบ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนตรวจสอบ (เกรด 9-10) ฝ่ายตรวจสอบสำนักงานใหญ่

ลำดับชื่อ – สกุล
1นางสาวรพีพรรณ  เกิดทรัพย์
2นางสาววนิดา  อริยหิรัญ
3นางสาววิภารัตน์  ยศอินทร์

 

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์