ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ปฏิบัติงานในฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
*********************

                        ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารตามคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด เพื่อปฏิบัติงานใน ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ และได้มีการทดสอบข้อเขียนไปเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 แล้วนั้นธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์  โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดังต่อไปนี้

สถานที่สอบ               :         ธนาคารอาคารสงเคราะห์  สำนักงานใหญ่
ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2

วัน/เวลาสอบ             :         วันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2561   เวลา  09.00 – 12.00 น.
ตำแหน่ง                   :         พนักงานคอมพิวเตอร์  (เกรด 4-5) ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ

ลำดับที่ชื่อ – สกุล
1นางสาวกัณณ์ชญาณ์  ศิริพันธุ์
2นายกิตตินันท์  ทองวนานนท์
3นายณัฐวัตร  อรุณสุรพลเมธี
4นายธีรภัทร  ข้อค้า
5นางสาวเบญจมาศ  ชุดขุนทด
6นางสาวสุภาภรณ์  จันแพ
7นายอภิชาต  จันทรส
8นายอภิรักษ์  อ้ายหม่าน
วัน/เวลาสอบ             :         วันที่  29  มกราคม  พ.ศ. 2561   เวลา  13.00 – 16.30 น.
ตำแหน่ง                  :         พนักงานบัญชี  (เกรด 4-5) ฝ่ายจัดหาและการพัสดุ
ลำดับที่ชื่อ – สกุล
1นายทัชชา  เกรียงศักดิ์พิชิต
2นายมนตรี  จันทร์แป้น
3นางสาวลออรัตน์  อินทวงศ์
4นางสาวสุวนันท์  บัณฑิตเสน
5นายอรรถพล  ยิ้มช้าง

ทั้งนี้  ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ข้างต้น ธนาคารฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงาน

ประกาศ  ณ วันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2561
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์