ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย (สมุห์บัญชีสาขาย่อย) และผู้รักษาเงินสาขาย่อย

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
————————————————

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย (สมุห์บัญชีสาขาย่อย) และผู้รักษาเงินสาขาย่อย นั้น

ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งต่าง ๆ (เรียงลำดับคะแนน)
โดยรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย (สมุห์บัญชีสาขาย่อย)
• ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1-2
ลำดับที่ ชื่อ -สกุล
1 นางสาวมานิตา ตันสกุล

• ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ -สกุล
1 นางสาวดวงตา พานกุหลาบ
2 นายเธียรชัย เสาสามา
• ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง
ลำดับที่ ชื่อ -สกุล 
1 นางสาวดวงตา พานกุหลาบ
• ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก
ลำดับที่ ชื่อ -สกุล
1 นางสาวมานิตา ตันสกุล
2 นางสาวกรกมล คณะพืช
 
ตำแหน่งผู้รักษาเงินสาขาย่อย
• ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1-2
ลำดับที่ ชื่อ -สกุล
1 นางสาวพรพิมล พิลึก 
2 นางสาวอุมาพร สมหวัง 
3 นางสาวธันวดี ปานสังข์
4 นางสาวศิริลักษณ์ ลักษณา 
5 นางสาวกรรณิการ์ กฤษฎาพัฒน์ 
6 นางสาวชญานิตย์ ทองขาว 
7 นางสาวมุกดารัตน์ ปิยภิรมย์
8 นางสาวทัดดาว คูหา
9 นางสาวภคมน ฤกษ์สตรี
10 นางสาวรักชนก สุทธิโรจน์
11 นางสาวณัฐวราธัญญ์ ช่วยคล้าย
ตำแหน่งผู้รักษาเงินสาขาย่อย (ต่อ)
• ฝ่ายสาขาภาคเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ -สกุล
1 นางสาวพรพิมล พิลึก 
2 นางสาวกนกวรรณ สายวาณิชย์ 
3 นางสาวอินทุอร สีหอำไพ
4 นางสาวภคมน ฤกษ์สตรี
• ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับที่ ชื่อ -สกุล ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
1 นางสาวดรุณี ศรีวรขันธุ์ 
2 นางสาวพัชรีภรณ์ ไชยเดช 
3 นางสาวอินทุอร สีหอำไพ
• ฝ่ายสาขาภาคตะวันออกและภาคกลาง
ลำดับที่ ชื่อ –สกุล
1 นางสาวดรุณี ศรีวรขันธุ์ 
2 นางสาวพัชรีภรณ์ ไชยเดช 
3 นางสาวอุมาพร สมหวัง 
4 นางสาวศิริลักษณ์ ลักษณา
5 นางสาวจารุวรรณ บุญมี
• ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก
ลำดับที่ ชื่อ -สกุล
1 นางสาวชญานิตย์ ทองขาว 
2 นางสาวมุกดารัตน์ ปิยภิรมย์ 
3 นางสาวทัดดาว คูหา 
4 นางสาวจารุวรรณ บุญมี
5 นางสาวณัฐวราธัญญ์ ช่วยคล้าย

ทั้งนี้ ธนาคารจะดำเนินการทยอยเรียกบรรจุตามลำดับที่ธนาคารประกาศไว้ หากผู้มีรายชื่อไม่มารายงานตัวหรือปฏิเสธการบรรจุ จะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร อนึ่ง การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกมี กำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ประกาศโดยธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนถึงกำหนดก็ได้ และเมื่อการขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี หรือมีประกาศยกเลิกแล้ว จะไม่มีผลผูกพันกับธนาคารอีกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์