ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ

*********************

ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อทำการคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามคุณสมบัติที่ธนาคารกำหนด นั้น ธนาคารขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ตามรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ :

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล

  1 นางสาวพรภัทร์ โคตะนนท์
  2 นายชภัทร ช่วงอรุณ
  3 นางสาวสุภวรรณ มากดำ
  4 นายปุญยกฤษ สุภาพจน์
  5 นายอนันต์ ถนัดหมอ
  6 นางสาวณัฐธิดา คัจฉสุวรรณมณี

วัน/เวลาสอบ :

ทดสอบข้อเขียน วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ :

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมพราวพิมาน (303) ชั้น 3 อาคาร 2

หัวข้อการทดสอบ :

1. ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำและการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล (แบบอัตนัย)
2. ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการป้องกันการฟอกเงิน (แบบปรนัย)

วัน/เวลาสอบ :

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. 
โดยให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จัดทำประวัติ (Resume) พร้อมลักษณะงานที่ปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน และ 
หรือในอดีตที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล 
โดยพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ตัวอักษร Cordia UPC 16” เพื่อมอบให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

ข้อกำหนดในการทดสอบ :

 1. โปรดแต่งกายสุภาพ มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
 2. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตนในวันเข้าสอบ
 3. ห้าม ใช้เครื่องคำนวณ
 4. ห้าม นำสมุด หนังสือ เอกสาร หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบทุกกรณี

ทั้งนี้ ในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้างต้น ธนาคารได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลสมัครงานไว้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาคัดเลือกและบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคาร

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ธนาคารอาคารสงเคราะห์